Ergotherapie Schiphorst

Werkwijze

(Maak uw keuze uit één van de bovenstaande pictogrammen)

Kinderen

Ergotherapiepraktijk Schiphorst richt zich op de dagelijkse activiteiten die kinderen uitvoeren. Door middel van training, begeleiding en advies aan het kind, ouder(s) of leerkrachten leveren wij een belangrijk aandeel aan het optimaal functioneren van het kind in de directe omgeving. Bij kinderen komt dat veelal neer op training en begeleiding in:

Stap 1: Intakegesprek

Tijdens een gesprek brengen wij de hulpvraag in kaart. Hierbij staat de hulpvraag van de cliënt centraal. De eventuele informatie en mening van ouder(s), partner en mantelzorger(s) nemen we hierbij ook mee.

Stap 2: Onderzoek

Deze doen we aanvullend op de intake en dienen ter verduidelijking van de hulpvraag en om uit te zoeken waar het best/ eerst aan gewerkt kan worden.

Stap 3: Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er op een speelse en praktische manier met uw kind geoefend. Hierbij worden de sterke aspecten en interesses van uw kind gebruikt. Daarnaast wordt u als ouder en/ of leerkracht geadviseerd hoe u kunt ondersteunen in het behandelproces. Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodieken, afgestemd op de behoefte van uw kind. Bij problemen in schoolse vaardigheden wordt er vaak een schoolbezoek gepland om de behandeling af te stemmen met de leerkracht.

Stap 4: Controle/Eindfase

Als laatste vindt er een evaluatie plaats. Het effect van de ergotherapie wordt geëvalueerd. Daarnaast rapporteren we het verloop aan de huisarts of specialist. Indien wenselijk koppelen wij dit ook terug aan de leerkracht of andere betrokkenen.

Volwassenen

Ergotherapiepraktijk Schiphorst werkt samen met de cliënt aan het optimaal uitvoeren van een voor hem of haar betekenisvolle activiteit. Dit gebeurt door middel van training. Daarnaast adviseren wij bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.

Stap 1: Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er uitvoerig met u gesproken over uw hulpvraag of hulpvragen. Soms is het niet direct uw hulpvraag, maar de hulpvraag van uw partner/ mantelzorger of arts. Tijdens het gesprek kunt u aangeven wat voor u belangrijk is. Het kennismakingsgesprek vindt meestal plaats in uw eigen vertrouwde omgeving, maar kan ook in de praktijk plaats vinden.

Stap 2: Observaties

Tijdens de observaties wordt er gekeken hoe u een activiteit uitvoert. Er wordt gekeken hoe u bijvoorbeeld koffie maakt, hoe u zich verplaatst of aan- en uitkleed. Na de observaties worden de doelen samen met u bepaald.

Stap 3: Behandeling

Tijdens de behandeling gaan we de activiteiten oefenen. Dit kan op meerdere verschillende manieren gebeuren. Eén mogelijkheid is het opnieuw aanleren van de activiteit d.m.v. deelstapjes. Eventueel leren we u de activiteit op een andere manier uit te voeren of gebruiken we hulpmiddelen waar nodig. Indien wenselijk regelen wij de hulpmiddelen voor u, waarbij eventuele kosten van te voren duidelijk met u besproken worden. Het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen kunnen wij gezamenlijk doen. De mantelzorger wordt tijdens de behandeling geadviseerd hoe hij/ zij kan ondersteunen bij het uitvoeren van de activiteit.

Stap 4: Controle/Eindfase

Tijdens het eindgesprek bespreken we of de hulpvraag naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet zo is bespreken we andere mogelijkheden en begeleiden we u verder. Mocht uw hulpvraag opgelost zijn beëindigen we de behandeling vanzelfsprekend.

Arbeid & Gezondheid

Stap 1: Intake

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er uitvoerig met u gesproken over uw hulpvraag of hulpvragen rondom uw arbeidsomstandigheden en het arbeidsproces. Tijdens het gesprek kunt u aangeven wat voor u belangrijk is.

Stap 2: Observatie

Tijdens de werkplekobservatie wordt er gekeken naar uw belasting-belastbaarheid, uw werkhouding en uw beweging tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden.

Stap 3: Behandeling

Na de observatie worden de doelen samen met u bepaald. Afhankelijk van uw klachten en aangegeven wensen, kan gestart worden met het uitvoeren van het veranderingstraject.

Stap 4: Advies

Naast de behandeling zal advisering een grote rol spelen. Het weer naar wensen kunnen uitvoeren van werkzaamheden staat centraal en overbelasting of het terugkeren van de klachten zal voorkomen worden. We geven advies vanuit: de werknemer, de werkzaamheden die verricht worden en de omgeving waarin dit plaats vindt.

Stap 5: Controle

Tijdens het eindgesprek bespreken we of de hulpvraag naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet zo is bespreken we andere mogelijkheden en begeleiden we u verder. Mocht uw hulpvraag opgelost zijn beëindigen we de behandeling vanzelfsprekend.